Algemene voorwaarden

V6 29-11-2021 | 13:49:27

De organisatie van de actievoorbeatbatten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. De organisatie van actievoorbeatbatten.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. 
 
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ten bate van acties die door derden voor Beat Batten worden georganiseerd. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Beat Batten (de organisator van actievoorbeatbatten.nl) veel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. 
 
Donaties die via actievoorbeatbatten.nl worden gedaan zijn bestemd voor Beat Batten en kunnen niet worden teruggevorderd. 
 
Beat Batten verwacht van haar actievoerders zowel gepaste acties als gepast taal- en beeldgebruik op de actiepagina's. Wanneer een actiepagina hier naar Beat Batten's inzien niet aan voldoet, behoudt Beat Batten zich het recht voor om de betreffende actiepagina op elk moment offline te halen. 

Auteursrecht

Stichting Beat Batten spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Stichting Beat Batten, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting Beat Batten tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Stichting Beat Batten en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Stichting Beat Batten zullen Stichting Beat Batten en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting Beat Batten en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting Beat Batten geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting Beat Batten en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting Beat Batten daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Stichting Beat Batten en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Stichting Beat Batten wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@beatbatten.nl.

Beat Batten zet telemarketing in om donateurs en relaties te informeren over onze acties/campagnes en steun te vragen met een (extra) gift, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven. (Donateurs die Beat Batten al vóór 1 juli 2021 zijn gaan steunen, mogen wij bellen zonder toestemming, uiteraard tenzij bij ons bekend is dat bellen niet gewenst is.)

Beat Batten werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tijdens elk telefoongesprek kunt u zich afmelden voor telemarketing, dit kan ook via info@beatbatten.nl. Als u hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden door Beat Batten, dan verwerken we dit in onze administratie en bellen wij u niet meer op het door u opgegeven telefoonnummer.

Wanneer u met ons telefonisch contact opneemt of wanneer wij u bellen, kunnen wij het telefoongesprek opnemen. Dit doen we voor trainings- en opleidingsdoelen en wanneer uw donateurschap wordt vastgelegd dat een schenkingsovereenkomst tot stand is gekomen. Heeft u hier bezwaar tegen? Meld dit dan in het telefoongesprek of maak gebruik van uw rechten. Lees meer daarover onder het kopje: Rechten.

U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Stichting Beat Batten jonger is dan 16 jaar, zal Stichting Beat Batten, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting Beat Batten niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

 Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting Beat Batten en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Stichting Beat Batten en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.